کودکی ...

می خواهم برگردم به روزهای کودکی

آن زمان ها که :

پدر تنها قهرمان بود

عشــق، تنـــها در آغوش مادر خلاصه میشد

بالاترین نــقطه ى زمین ، شــانه های پـدر بــود

بدتـرین دشمنانم ، خواهر و برادر های خودم بودند

تنــها دردم ، زانو های زخمـی ام بودند.

تنـها چیزی که می شکست ، اسباب بـازیهایم بـود

و معنای خداحافـظ ، تا فردا بود...!

/ 0 نظر / 3 بازدید