بارالها!

معنا بخشِ زندگیم باش، که این بیهودگی می کُشد مرا ...

عمر می گذرد و می رود آسان، و چه تلخ،

سخت می شود آنگاه، که جا بمانم ز خویش ...

خدایا به زندگیم زندگی ببخش هر روز بیش از پیش

به هدفم انگیزه و به انگیزه ام حرکت ببخشای و به گام هایم قدرتی تا رسیدن

که عقب نشینی و نرسیدن، دل شکسته می کند مرا

الهی خِردی می خواهم از درک موانع و تحلیل مشکلات

که پیش رَوم و رشد کنم در مسیر

که هیچ کس جز خود من قادر به شکست من نیست

خدایا اراده ام افزون کن به نظم و برنامه ی زندگی

که این جهان خانه ی من و روزمرگی ویرانه ی من است

بارالها، می هراسم از کسالت و تکرار و خستگی

خدایا یار من باش که بتوانم یاری کنم ز خود

الهی مسئولیتم بخش و جایگاهم ده و اعتبار و شایستگی

و آنگاه، اعتماد کن و واگذار کن و بسپار مرا به دستان خویش

«الهی آمین»

/ 0 نظر / 18 بازدید