سقوط دل ...

تو در جغرافیای سفرهایت
به غارت دل رفته بودی
و من در تاریخ زندگیم
سقوط دلم را به ثبت رساندم
هیچ مورخی از من چیزی ننگاشت
حاکم تو بودی...

 

/ 1 نظر / 2 بازدید