زندگی کوتاه است ...

زندگی کوتاهتر از آن است که به خصومت بگذرد ؛ و قلبها گرامیتر از آنند که بشکنند ؛ فردا طلوع خواهد کرد حتی اگر نباشیم . در بستر روزگار آنچه بدست می آید با خنده پایدار نمی ماند ؛ و آنچه از دست میرود با اشک جبران نمیشود

 

باید ای دل اندکی بهتر شویم یا نه اصلا آدمی دیگر شویم از همین امروز هنگام نماز با خدا قدری صمیمی تر شویم

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید