صبورانه ...

صبورانه در انتظار زمان بمان !

هر چیز در زمان خودش رخ میدهد...

باغبان حتی اگر باغش را غرق آب کند ،

درختان خارج از فصل خود میوه نمیدهند ... !


ارنستو چگوارا

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید