خورشید آمده بود
تا گذر کنم
از انحنای خسته ی شب

اما
نمی دانم
چرا پنهان شدم
در نیمه ی تاریک ماه
آن دم
که سپیدی صبح
آرام آرام
از کنارم می گذشت ؟

 

/ 0 نظر / 2 بازدید