عشق ...

یاد گرفتم

که عشق با تمام عظمتش دو سه ماه بیشتر زنده نیست.......

یاد گرفتم که عشق یعنی فاصله و فاصله یعنی دو خط موازی که هیچگاه به هم نمی رسند.....

یاد گرفتم در عشق هیچکس به اندازه خودت وفادار نیست .....

 یاد گرفتم هر چه عا شق تری ، تنهاتری.....
 

/ 0 نظر / 3 بازدید