آخرین برگ پاییز ...

به دیدن تحمل آخرین برگ پاییزی نشسته ایم و در دل آرزوی بارش اولین برف زمستان را داریم ! در آخرین روزهای پاییز آرزو میکنم غمهایت همچون برگهای زرد شده از دلت فرو ریزند تا با قدمهایت آنها را خرد کنی، یلدا مبارک

/ 1 نظر / 14 بازدید