آرامش ...

ﺁﺭﺍﻣﺶ، ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻔﮑﺮ درست است، اما گاهی ﺁﺭﺍﻣﺶ، ﻫﻨﺮِ ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪﻥ  ﺑﻪ ﺍﻧﺒﻮﻩِ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺵِ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ را ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ...

لحظه هایت آرام

 

/ 0 نظر / 4 بازدید