دوری ارزانی ...

دوره ی ارزانیست

دل ربودن ارزان

...

دل شکستن ارزان

دوستی ارزان است

دشمنی ها ارزان

چه شرافت ارزان

تن عریان ارزان

آبرو قیمت یک تکه نان

و دروغ از همه چیز ارزان تر

قیمت عشق چقدر کم شده است

کمتر از آب روان

و چه تخفیف بزرگی خورده ،

قیمت هر انسان !

/ 0 نظر / 3 بازدید