خدا ...

من اگـر گـم شـده ام

تـو اگـر خستـه شـدی

در پس پـرده ء اشـک مـن و تـو

مـأمـن گـرم خـداستاو همیـن جـاست

کنـار مـن و تـو

سـال ها منتظـر اسـت

تـا بسویش بدویـم از سـر شـوق

تـا صـدایش بزنیـم از سـر عجـزو بفهمیـم کـه او

مونس واقعـی خلـوت مـاست .......

/ 0 نظر / 17 بازدید