# دل_نوشته
بگذار اکثر اوقات دیگران فکر کنند، حق با آن هاست؛ به جای محق بودن، مهربان بودن را انتخاب کن …  
/ 0 نظر / 8 بازدید
زنـدگــی کـوتـاه تـر از آن اســت کـه بـه خـصــومـت بـگــذرد . . . و قـلـبــها گــرامـی تـر از آن هـسـتـنـــد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید