من از آشیانه تو ...
پرواز میکنم ...
از مشبک چشمانت ...
تا آسمان پاک آزادی...
من ازآشیانه تو...
پروازمیکنم...

در پائیز...
من ازدلهره زندان...
از حسرت نگاه تو...
پروازمیکنم...
برفرازآسمان آبی شهری که ...
حصار درحصار...
آشیانه تورا میخواهد...
/ 0 نظر / 19 بازدید